Regulamin PDF Drukuj

§1
Ogólne

 

 1. Dostęp do sieci IT4TECH to usługa świadczona odpowiednio przez IT4TECH, zwaną dalej Dostawcą.
 2. Abonentem nazywana jest osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług dostępowych sieci IT4TECH.
 3. Opłacenie abonamentu za korzystanie z usług Dostawcy jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu, bez konieczności podpisywania umowy.


§2
Opłaty

 1. Dostawca zobowiązuje się do stałej gotowości do świadczenia określonych usług na rzecz Abonenta, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku sieci IT4TECH.
 2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i uiszczania opłat określonych w cenniku sieci IT4TECH.
 3. Dostawca podaje do publicznej wiadomości na stronie www informacje o zmianie Cennika z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Abonent, nie później niż przed datą wprowadzenia zmian Regulamin w życie, może powiadomić Dostawcę o rezygnacji z usług IT4TECH z powodu braku akceptacji zmian Regulaminu. Brak oświadczenia Abonenta w powyższym terminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji zmian. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu lub Cennika , w zależności od formy jej zawarcia, umowa pisemna lub ustna ulega rozwiązaniu ostatniego dnia okresu rozliczeniowego poprzedzającego zmianę Regulaminu lub Cennika.
 4. Opłaty wnoszone są przed świadczeniem usługi na konto bankowe wyszczególnione na stronie www . Okres rozliczeniowy za świadczone usługi sieci IT4TECH wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.
 5. Opłaty miesięczne Abonent zobowiązany jest do uiszczania z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca, natomiast pozostałe opłaty – w terminie określonym w fakturze VAT.
 6. W przypadku zwłoki Abonenta w uiszczeniu opłat przekraczającej 7 dni, Dostawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług na rzecz Abonenta. Ponowne uruchomienie usług Abonentów wyłączonych jest bezpłatne i wynosi do 48 godzin po odnotowaniu opłaty na koncie bankowym Dostawcy.
 7. Osoby korzystające z usług sieci IT4TECH mogą wnosić reklamację. Reklamacja może być złożona pisemnie lun ustnie, w tym drogą elektroniczną. Dostawca jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcie w formie pisemnej . Powyższych zasad nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Za każdą dobę awarii (powyżej 24 godzin), podczas której nie było dostępu do odpowiednich usług świadczonych przez sieć IT4TECH, Dostawca zobowiązuje się zwrócić użytkownikowi równowartość ceny 1 doby korzystania z usług sieci IT4TECH. Zwrot nastąpi w postaci bezpłatnego przedłużenia abonamentu o okres czasu w dniach odpowiadający okresowi czasu trwania awarii.
 9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w świadczeniu usług wynikające z działania siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne oraz akty wydane przez organy władzy publicznej; jak również wywołane innymi okolicznościami, za które Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Opłata za instalację oraz urządzenia do odbioru Internetu znajduje się w Cenniku usług Operatora na stronie www. Opłaty dokonuje się w dniu instalacji.
 11. Po dokonaniu pełnej opłaty instalacyjnej znajdującej się w Cenniku usług Operatora, urządzenia stają się własnością Abonenta i nie podlegają zwrotowi.

§3

Ochrona danych osobowych

 1. Firma IT4TECH oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych i zapewnia warunki ochrony tych danych. Dane osobowe użytkownika w postaci podanego w procesie przekazania Dostawcy adresu e-mail oraz innych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, ze zmianami). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla korzystania z usług IT4TECH.
 2. Zgodą na przetwarzanie danych osobowych Abonenta jest dobrowolne podanie drogą elektroniczną przez Abonenta danych adresowych oraz imienia i nazwiska niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 3. Brak zgody Abonenta na przetwarzanie jego danych osobowych jest jednoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług internetowych Abonentowi przez firmę IT4TECH.
 4. Dane osobowe pobiera się od Abonenta w celu umieszczenia ich w fakturze VAT.
 5. Abonent ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, usunięcia lub aktualizacji niepełnych, niepoprawnych, niewłaściwych i nieaktualnych danych osobowych.


§4
Zobowiązania

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skonfigurowanie urządzeń technicznych stanowiących własność Abonenta w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną przez Dostawcę. W szczególności Dostawca zaleca, aby podczas wyładowań atmosferycznych urządzenia techniczne zostały odłączone od zasilania energetycznego. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niezastosowaniem się Abonenta do tego zalecenia. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub wady urządzeń technicznych stanowiących własność Abonenta i nie dokonuje ich napraw lub adaptacji. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za inne zakłócenia w świadczeniu usług wynikające z działania lub zaniechania Abonenta. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za techniczną wadę sieci obniżającą jakość usługi bądź awarię całkowicie uniemożliwiającą korzystanie z usługi wynikające ze złego stanu technicznego urządzeń będących własnością Abonenta przeznaczonych do podłączenia do zakończenia sieci, bądź wynikające z siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne oraz akty wydane przez organy władzy publicznej..
 2. Abonent wyraża zgodę na bezpłatne użyczenie Dostawcy swojego lokalu lub działki dla instalacji urządzeń i okablowania niezbędnych dla realizacji usług dostępowych. W przypadku, gdy wymuszają to warunki techniczne Abonent zobowiązany jest zapewnić zasilanie urządzeń (230V).
 3. Każdy sprzęt włączany przez Abonenta do sieci IT4TECH musi być zgłoszony i zaakceptowany przez Dostawcę.


§5
Zawarcie umowy

 1. Umowa może być zawarta w formie określonej w Cenniku usług Operatora na stronie www.
 2. Gdy dzień zawarcia umowy na czas określony nie jest pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, umowę uważa się za zawartą na łączny okres, będący sumą okresu obowiązywania umowy oraz liczby dni, które upłynęły od daty zawarcia umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym umowa została zawarta, włącznie.
 3. W przypadku braku pisemnego , odpowiedniego oświadczenia Abonenta, złożonego najpóźniej na 30 dni przed upływem pierwszego i każdego następnego okresu obowiązywania umowy zawartej na czas określony, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu, tj. bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności przez strony umowy, na okres 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego.


§6

Rozwiązanie umowy

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez Dostawcę bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy Abonenta w przypadku:- nieuregulowania przez Abonenta w terminie opłat za korzystanie z usług IT4TECH;- dokonania nieautoryzowanej przez serwis Dostawcy zmiany w ustawieniach karty sieciowej (w tym numeru IP, serwerów DNS, bramy),- próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci.
 2. Z dniem rozwiązania umowy Dostawca zaprzestaje świadczenia na rzecz Abonenta usług objętych rozwiązaną umową.
 3. W przypadku rozwiązania umowy nie podlegają zwrotowi jednorazowe opłaty instalacyjne.
 4. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwiać polubownie, zaś w przypadku braku porozumienia strony ustalają, iż Sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwości ogólnej pozwanego.
 5. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.
 

Kontakt

infolinia: 71 707 2 707

godziny naszej pracy:

Dział Sprzedaży: Pn.-Pt. godz. 9:00 - 18:00

Pomoc Techniczna: Pn.-Nie. godz. 9:00 - 22:00

Wrocław 51-008; ul. Osobowicka 70A

NIP: 894-246-50-16

konto dla wpłat abonamentowych za Internet

mBANK: 92 1140 2004 0000 3102 3159 1493